�. �������� ���. 9 ���� 3
�. ��������, ���. 22, ����17, 19, 20
������
���� �. �������� �. (��. ��������� 12)
��������
�. ������, ������� (��. ������� �������� �.21)
������������ ������� �. ������ (��. ������ ������)
�. ������, ������� (��. ������� �������� �. 29)
����� ��������
���.1 �.19(���.6)

�������� ���������
�������� ��������� �������������

����������� ��������� �� ��������

��������� ���������� �������� ��� ������������� ��. �������� ������������� ����.

������� � «�����������-15» � ��������������� ��� ������ � ���������.


���������� �������� ��������

������������ �������������

��������� ���� (����). ������� � ��������, ���������� ������������������ ������������, ��������. ������� � �������������, � �����������-15 � 1997 ����. � ��������� ���������� ������� ���� ���������� ����� �� ���������� ��������, �������� � ������ «�����������-15». ������ � �������� ����.


������� ���� ����������

����������� ������������ ���������.

��������� ��������� ��������������� ���������, ������������� ����������.

������� � ������������ ��������� � �����-����������, � ������ ��� ������������� �������� �� ������������ ������������� � ���. ������� � �������� «���������».


������� ����� �����������

��������� ������-���� ����������

��������� ����������� ��������������� ��������� ��. ������.

������� � ��� «������������ �������� �� ���������� ����������� �������������� ��������».


����������� ������� ��������

��������� ���������������-������������ ������

���������� ������������ ���������������� ���������, ���������� «��������� � ����������� � �������������». ����� 10 ��� �������� � ��������� ������������ ������������ �������.


�������� ���� ����������

������������ �������������

������� �������� ���������������. ������� �� ������ ������-������������� �����, � ���'�, �����-������, �����-���.


�������� ������� �������������

����������� ��������� �� ���������

 


����� ������ ����������

������������ ����������� ������������� ��������

������� ������������ ���������� � «�����������» � ������������ �������� «��������».


�������� ������� ����������

��������� ������-����������� ������

��������� ���������� ��������������� ��������������� ����������� �������, ����������� 2-� ������ ����������� - ��� �� ������������� �������� ������� ��������. �������� ��������� �� ������������� �������� ������, �� www.avto.ru, � �����������, � ��-15 � 1999 ����.


�������� ������ ����������

������������ �������������

�������� ���� �� ������������� �������-��������� � ��������������� ����������� ���������� �� ������������� �������� ���������� ���������. ������� � ��������, ������� � ��������� ����������� � ��������.


������ ��������� ���������

����������� ���������� ����������������� ���������������� ����������.

��������� ��������� ���������������� ���������, ������������ ���������.

������� � 1995 ���� �������, ���� ������� ���������. ������� � �������� �� ������������� ������� �. ������. �������� 3 ������ ���������� ������� � 4.